پذیرش خویشتن

تعداد پاراگرف: 1

اگر خود را نپذیریم احتمالاً با تشویق عالمی هم به هدفی نخواهیم رسید، به عنوان مثال اینکه در ایران تقلب در مدارس و دانشگاه احتمالاً به موضوعی معمولی یا حتّی ارزش بدل شده به نظر از همین عدم پذیرش خویشتن می‌جوشد وگر نه به گمان اگر هر شخصی خویش را بپذیرد هر چه هست را بر برگه ی آزمون خواهد نوشت، ۰۵:۵۲ شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۱۰ ۲۰۲۴ تبریز.