خوابیدن روی شکم، دمر خوابیدن

تعداد پاراگرف: 1

به گمان دمر خوابیدن، خوابیدن روی شکم باعث افت کیفیّت امواج مغزی و ذهن برای دریافت و تجزیه و تحلیل می شود، ۲۳:۰۴ چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ سپتامبر ۶ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.