چیزی برای از دست دادن

تعداد پاراگرف: 1

به گمان تا زمانی که هستی هست احتمالاً چیزی برای از دست دادن هم هست، باغستان شهریار، ۰۸:۱۹ یکشنبه ۲۲اسفند ۱۴۰۰.