چاله میدان

تعداد پاراگرف: 1

هجده و هجده دقیقهٔ سه آذر هزار و چهارصد شمسی، به نظر شما رفتار، هنجار، عقاید و تفکّر چه موجوداتی باعث می‌شود قومی نجس این حوالی را چاله میدان ببینند، بلا نسبت نجاسات.