مشاری

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم شخص مشار(استاندار) در مشاری(استان) با رای مشاری انتخاب شوند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 23:15 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.