تایوان

تعداد پاراگرف: 1

اگر فضایی رسمی همچون کنسولگری یا سفارت از جانب ایران در تایوان موجود نیست مایلم برپا گردد، ۱۳:۱۳ شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۳ می ۲۵ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.