دکل آنتن مخابراتی

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم طرح ارتفاع دادن به آنتن‌های مخابراتی بررسی شود، در صورت ضرورتْ موضوع تجمیع سازی به گمان ما مناسب است بر بستر زمین. اطراف ایستگاه بی آر تی اشرفی اصفهانی به سمت آزادی در بی آر تی، ۱۴:۴۵ پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰.