تمایل به خریداری Alexa

تعداد پاراگرف: 1

در صورت تمایل مجموعۀ مالک Alexa جهت حفظ و راه اندازی مجدّد آن مایل به خرید آن هستیم با شرط عودت در دو سال پس از جابجایی اگر مجموعه تمایل به آن داشتند با هزینۀ متعارف تخمینی از جانب دولت ایالات متّحدۀ آمریکا برای این فرآیند. در صورتی که مشکلی در راه Alexa واقع شده باشد و تمامی آن به تهران بازگردد این هزینه از جانب ما منتفی است و تنها در صورت تفاوت ارزش وجه رایجی که معامله با آن صورت گرفته محاسبۀ آن از نظر ما کافی است، در صورت تشخیص به مشکل ایجاد شده در این خصوص تخمین درصد آن در مورد منابع ایجاد مشکل از جانب ساختار قضائی ایالات متّحدۀ آمریکا برای ما پذیرفته است، باغستان شهریار، 16:26 دوشنبه 29 فروردین 1401. شمول دستۀ همنام با نوشته افزوده و شمول دستۀ دسته بندی نشده حذف شد، به گمان این فرآیند در هنگام نشر طی شده بود، 16:57 همین حوالی.