تایلند

تعداد پاراگرف: 2

حمله به مهد کودک در تایلند به گمان کار آقای Maha Vajiralongkorn پادشاه تایلند بوده است، در تیتر نوشته و دسته ی مرتبط از پادشاهی تایلند به تایلند و اسلاگ نوشته و دسته ی مرتبط از kingdom-of-thailand به thailand ویراست شد، ۱۲:۲۲ پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۶ ۲۰۲۲ خانه ی آقای والد در باغستان شهریار.

پیشتر احتمالاً در خصوص گمان ما به شکلی شبیه به اسارت گرفته شدن پادشاه نایلند سخن به میان آمده است، آنچه یاری حضور ذهن ماست گمان ما بر اجرا شدن این موضوع از جانب ارتش است امّا به نظر سر منشا اصلی این گمان نخست وزیر پادشاهی تایلند است گویا با همکاری نزدیکان(از همسران) پادشاه. ۲۱:۵۶ سه‌شنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۰. احتمالاً در یک یا دو سال پیشتر تاثیری نا مناسب از همسر یا همسران ایشان به گمان ما رسیده است و احتمالاً ایشان تمایل داشته‌اند به مطرح داشتن چنین مضمونی. به نظر در مجموع تمام این حکایت نمایشی می‌رسد که خود پادشاه فرآهم کرده‌اند. شش !-واکنش‌مناسب از نخست وزیر به پادشاه منتقل شد. ۲۲:۰۴ همین روز. و برای نخست وزیر تایلند نیز در نظر گرفته شد، ۲۲:۱۸ همین روز.