مرکز مرتبط به شخص منظر

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر در خصوص تمایل شخص منظر به دایر بودن مراکز مالی برای دیدار حضوری در تمام ساعات سخن به میان آمده است، مایلیم هر مرکز مرتبط به شخص منظر و در صورت تمایل هر مرکز حکومتی یا شخصی با درصدی مناسب از کارایی در تمامی اوقات شبانه روز جهت دیدار حضوری بر قرار باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فر آیند مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 16:57 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.