موضوعات اخیر

مرکز مرتبط به شخص منظر


پیشتر در خصوص تمایل شخص منظر به دایر بودن مراکز مالی برای دیدار حضوری در تمام ساعات سخن به میان آمده است، مایلیم هر مرکز مرتبط به شخص منظر و در صورت تمایل هر مرکز حکومتی یا شخصی با درصدی مناسب از کارایی در تمامی اوقات شبانه روز جهت دیدار حضوری بر قرار باشند و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فر آیند مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 16:57 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *