وقایع سال 1378 شمسی

تعداد پاراگرف: 1

در خصوص آقای سعید زینالی که به نظر در 18 ماه تیر سال 1378 شمسی ناپدید شده اند استوری در برگه ی آقای مهدی حاجتی در Instagram.com روئت شد، به گمان نیروهای وابسته به آقای محسن رضایی آقای سعید زینالی را در همان روزها به خاک سپرده اند، 21:18 شنبه 18 تیر 1401 جولای 9 2022 بلا نسبت طویله، گبضه. “شال” به “سال” ویراست شد، 21:22 همین حوالی. به گمان از فرصت استفاده شده و به صورت تصفیه حساب شخصی برای حذف آقای سعید زینالی اقدام شده است، 21:27 همین حوالی.