قانون بر اساس احتجام

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم قانون اساسی، قانون قضایی، قانون اجرایی و تمام قوانین کشور به احتجام مناسب آیند همینطور فرآیندی سهل الوصول جهت رجوع به این موضوع در فواصلی که اکثرییت اجتماع یا شخص احتجام ایشان مناسب می انگارند صورت گیرد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا به اجرا برسد، 16:09 جمعه 14 مرداد 1401 آگوست 5 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.