عودت زیان ممیّزی، سانسور و تغییر یا زیان ممنوعیّت هنر

تعداد پاراگرف: 1

مایلم در خصوص رسانه ها و هنرمندان در صورت وجود ممنوعیّت یا سانسور، زیان وارده تخمین زده شده و پرداخت گردد، به عنوان مثال خلل در نشر کتاب، یا سانسور یا تغییر بخشی از آن که منظور نویسنده را دچار زاویه کند، یا اختلال در انتشار نشریّات یا سانسور و دستبرد محتوای آنها، و یا تخمین هزینه ی سالیانه ی خوانندگانی که امکان عرضه مناسب هنر خویش نیافته اند یا دچار موردی همچون سانسور بوده اند همچون ممنوع الکارها یا رپرها، یا بررسی زیان و شرایط فیلم ها یا بازیگرانی که به دلیل دخالت حکومت از تولید یا تولید مناسب یا بازگشت مالی مناسب تولید خویش بازمانده اند. در خصوص کسانی که ایده ای داشته اند و مایل بوده اند رادیو یا تلویزیونی برپا کنند و به دلیل شرایط قادر به آن نبوده اند مایلم شرایط مناسب در رادیو و تلویزیون با فرجه ی زمانی مناسب در اختیارشان قرار گیرد تا در صورت موفّقیّت تولید بر اساس آن، زیان وارده به ایشان تخمین زده و پرداخت شود، این تخمین ها محدودیّت زمانی در بر نخواهند داشت و به عنوان مثال دوران رضا شاه یا پیش از آن را نیز در بر می گیرند. ۱۱:۰۳ شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ مارس ۹ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.