موضوعات اخیر

اعتماد


شاید بتوان گفت ما آنطور که به نظر برسد به خویش نیز اعتماد نداریم چه رسد به دیگران، چنین گمان برده‌ایم. نه و شانزده دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی. پیشتر به گمان حضور ذهن در این خصوص اشاره‌ شده است، دوازده و پانزده دقیقهٔ همین روز.


دیدگاهتان را بنویسید