خیانت

تعداد پاراگرف: 2

به گمان ما برای اینکه به بشر خیانت کنید کافیست در مسیر انتقال دارایی ما کارشکنی داشته باشید. ۲۳:۵۹ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.

اگر این گمان‌ها نزدیک به واقع باشند و خیانتی نیز در حال وقوع باشد چه خیانتی در حال وقوع است در فلتا که همسر آقای رئیسی در آن نقشی نداشته باشند. ۲۳:۵۵ یک‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰.