به روز رسانی سایت شخص منظر

تعداد پاراگرف: 1

در دامنه‌های Gardun.ir و Sarif.ir و Personally.ir و Temup.ir به نسخۀ 6.0-beta1-53201 به روزرسانی شد این به روزرسانی به نظر با نسخۀ پیشین تفاوتی در عدد معرّف نسخه ندارد(6.0-beta1-53201)، باغستان شهریار، 12:14 دوشنبه 29 فروردین 1401. انتشار ساعت 13:47 همین حوالی. گمان دلیل از تاخیر انتشار خطا در ایجاد املای دستۀ نوشته در viewpoint که به اشتباه viwpoint نوشته شد و گذر به موضوع دسته‌ها و اصلاح و مطرح شدن موضوعاتی دیگر که باعث چرخش از این موضوع گشت، 13:52 همین حوالی.