شخص به درد بخور

تعداد پاراگرف: 1

گمان می‌بریم مناسب باشد هر شخصی ادّعای به درد خوردن داشت همانجا به ترتیبی مناسب بررسی گردد که تا مگر به احتجام(رای اکثریّت) دیگر به دردی از این نوع نخورد، باغستان شهریار 23:50 سه‌شنبه 6 اردیبهشت 1401.

,