ما پیغمبریم

تعداد پاراگرف: 1

آیا ما زبان مرغان و حشرات و باد را می‌دانیم، آیا ما زبان مرغان و حشرات و باد را نمی‌دانیم، به گمان شما آیا آقایان بودا، افلاطون و کنفسیوس نمی‌توانستند ادّعایی بر میان بکشند در خصوص پیام آوری از جانب خالق، به گمان ما احتمالاً شرافت نیز در این راستا تاثیر گذار بوده است از طرفی آیا گمراه ترین ما نیز پیغامی با خویش حمل نمی‌کند برای گوش‌هایی که شنیدن را قادرند و ذهن‌هایی که بصیرت را آگاه. ۲۳:۳۵ جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰. حشرات افزوده شد، ۱۴:۳۰ جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰. باد افزوده شد، ۱۴:۳۵ همین روز.