خواهیم رساند

تعداد پاراگرف: 1

به نظر زیاد رسیده و رسانده‌ایم، وقت ادامهٔ راه است با صد و هشتاد درجه تغییر مسیر، شاید هم نه دیگر این جملهٔ پیشین به این وقت برازنده نباشد و وقت پس دادن رسیده‌ها رسیده باشد، به هر چه که از کرامت و روح و روان و عزّت و استقلال و آزادی و این قبیل رسیده‌ایم. چنین گمان برده‌ایم، سیزده و سی و پنج دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.

,