این گستاخی از کجا می جوشد

تعداد پاراگرف: 2

۱۶:۰۶ چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰. در میان تناول قطع شده.

گمان می‌بریم سخن با آقای روحانی به درازا خواهد کشید. ۱۶:۱۸ چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰.