کلام فرد

تعداد پاراگرف: 1

آیا لزوما کلام یک فرد اعتقاد اوست، آیا اگر چنین فرض نگیریم فرد را متّهم به دروغ گویی دانسته‌ایم، آیا نمی‌توان مقتضیات جهان ماده و درد و لذّت را در این امر دخیل دانست، اگر بتوان چنین گمانی داشت چه مرزی ممکن است وجود داشته باشد که کلام فرد در عین اینکه نمودی از اعتقاد وی نباشد باعث تعدّی به حریم غیر نیز نگردد. شش و بیست و یک دقیقهٔ چهارشنبه یک دی هزار و چهارصد شمسی.

,