غیبت

تعداد پاراگرف: 2

نام نوشته از “غیبت” به “غیبت دیگران” ویراست شد، باغستان شهریار، 02:13 پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401. اگر برای دقایقی اندک برق قطع نمی‌شد شاید این بخش حذف شده بود چرا که در خصوص تغییر نام نوشته نظرمان دچار تغییر گشت و بر آن شدیم از “غیبت دیگران” به حال نخست یعنی تنها “غیبت” بازگردد، دستۀ غیبت همراه شمول آن افزوده شد، 03:00 همین حوالی.

بیست و چهل دقیقۀ دوشنبه بیست و چهار آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص غیبت پیشتر سخنانی به میان آورده‌ایم، گمان می‌بریم که از گذشتگان در این خصوص مورد یا مواردی برای شما نقل شده است و احتمالا این قبیل موضوعات شبیه به نصیحت تکراری هستند و ملال آور، این گونه را هم شاید بتوانید همچون تشریفاتی در نظر بگیرید که گویی مناسب است مطرح شود. هر سال شاکی و ناراحت هستید که یک مسافرت ما نرفتیم و یکی سرویس عوض نکردیم و ویترین و مبل و ماشین نو نکردیم و از این قبیل موضوعات، فردی آشنا به شما نزدیک می‌شود از کسی حرف می‌زند، از چیزی می‌گوید که کمی هم به واقعیّت احتمالا نزدیک است مثل طرز راه رفتن، تیک عصبی، نوع غذا خوردن و … شما هم انبار باروت و منتظر انفجار، با یک جرقّه هر چه هست بیرون می‌ریزید، یک درصد احتمال در نظر بگیرید هم راسته هم قطار هم اداره هم صنف همسرتان فرستاده باشد با این عنوان که دوتا بدِ ما را بگو و سفرۀ دلش را بیرون بکش. شاید بتوانید این احتمال را در نظر بگیرید. بیست و یک همین روز، شوهرتان به همسرتان ویراست شد.

, , ,