همایش هنری

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم هر هفته در موضوعات هنری در مراکز متناسب همایشی با دعوت از دانشجویان داشته باشیم. خیابان آرام، سلیمان خاطر، ۱۵:۴۵ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.