اختیار

تعداد پاراگرف: 3

چنین گمان می‌بریم، اختیار از مرگ مهم‌تر است از منظر ما، موضوع نخست اختیار است و موضوع انتها، دست کم در این ساعات گمان می‌بریم اراده و گمان ما چنین باشد، شاید بتوان گمان برد انسان به اختیار تعریف می‌شود نه به زنده بودن نباتی. ۱۱:۰۹ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰. گمان بردن نخست و این ساعات و گمان به اراده و گمان افزوده شد، بتوان گفت به بتوان گمان برد ویراست شد، ۱۱:۲۹ همین روز.

چنان با اختیار بیگانه شده‌ایم که واژهٔ انگلیسی اثُوریتی(authority) به غیر از معادل اختیار به کلمه‌ای همچون مالکیّت نیازمند به نظر می‌رسید دست کم تا پیش از رسیدن به ثمرهٔ کشاکش این مضمون، چنین گمان برده‌ایم. نه و سی و چهار دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و یک آذر هزار و چهارصد شمسی.

اختیار نیست آنچه در آن اجباری هست به انتخاب، چنین گمان برده‌ایم. بیست و سه و سی دقیقهٔ جمعه دوازده آذر هزار و چهارصد شمسی.