بلژیک

تعداد پاراگرف: 1

پیشتر به ظنّ ما رسیده است که پشتیبان مستقیم آقای اردوغان پادشاه بلژیک هستند. باغستان شهریار، ۱۲:۴۶ یکشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۰.