نان

تعداد پاراگرف: 3

از تاثیرات مصرف نان احتمالاً بتوان به نداشتن حوصله اشاره داشت، مورد دیگر که به نظر می‌رسد حالتی از تعجیل و افسار گسیختگی است که احتمالاً بتوان درصدی نه چندان اندک از آن را متاثّر از هنجار و فرهنگ این منطقه(فلتا) هم در نظر آورد. چنین گمان برده‌ایم. نوزده و نوزده دقیقهٔ دوشنبه بیست دی هزار و چهارصد شمسی.

آیا مناسب است تغییر اساس ساختار پخت نان را در این حوالی اندیشیدن، پیشنهاد دادن یا طلب نمودن از این محصولات به گمان ما پُر پِرتیِ نیم‌سوزِ زیان بار که احتمالاً کوتاهی عمرند و دلیل انواع امراض. نه و چهل دقیقهٔ پنج‌شنبه هجده آذر هزار و چهارصد شمسی.

نه و چهل و سه دقیقهٔ شنبه بیست و نه آبان هزار و چهارصد شمسی، وضعیّت قرار مرتبط به نان و شرایط طبخ آن به پیشنهاد تغییر داده شده است، ما پیشتر در خصوص نظارت بر تغییر رنگ محسوس نان که گویی سوخته باشد سخن به میان آورده‌ایم که گویا از تعجیل و عدم تنظیم درست تنورها ایجاد می‌گردد، چنین به گمان ما رسیده است.