موضوعات اخیر

دسته: نان

 • نان بربری

  آیا مناسب نخواهد بود بازنگری در نام این نان که به بربری شهرت یافته است، به نظر بوی رضاشاهی دارد این نام گذاری، چنین گمان برده‌ایم. بر همین گمان شمول دسته‌ای چون فاشیسم افزوده شد، هجده و چهل دقیقهٔ شنبه بیست و هفت آذر هزار و چهارصد شمسی.

 • الفاظ مصطلح مذهبی

  به نظر شما تاثیرات الفاظ مصطلح دینی همچون آنچه از نام آقایان علی، ابولفضل و حسین استفاده می‌کند در ثمرهٔ افعال، ثمرهٔ ارتزاق(آیدی، دخل)، اندیشه و ثمرهٔ آن به چه میزان است. نه و چهار دقیقهٔ سه‌شنبه بیست و سه آذر هزار و چهارصد شمسی.

 • مشتری و بلوغ

  آیا جامعه به بلوغی رسیده است که بتواند موضوعات را از هم تفکیک کند، وقتی فردی از بحثی ناراضی است آن را به تمام مخاطب تعمیم ندهد، وقتی از یک مشتری یا موضوعی ناراحت است خشم را چون پشت داشتن به نعمت و بخت به مشتری بعدی منتقل نکند. گویا در هندوستان[…]

 • نان

  از تاثیرات مصرف نان احتمالاً بتوان به نداشتن حوصله اشاره داشت، مورد دیگر که به نظر می‌رسد حالتی از تعجیل و افسار گسیختگی است که احتمالاً بتوان درصدی نه چندان اندک از آن را متاثّر از هنجار و فرهنگ این منطقه(فلتا) هم در نظر آورد. چنین گمان برده‌ایم. نوزده و نوزده دقیقهٔ[…]