مشتری و بلوغ

تعداد پاراگرف: 1

آیا جامعه به بلوغی رسیده است که بتواند موضوعات را از هم تفکیک کند، وقتی فردی از بحثی ناراضی است آن را به تمام مخاطب تعمیم ندهد، وقتی از یک مشتری یا موضوعی ناراحت است خشم را چون پشت داشتن به نعمت و بخت به مشتری بعدی منتقل نکند. گویا در هندوستان مثلی با این مضمون هست که مشتری خداست.