قسم مسئولیّت سیاسی

تعداد پاراگرف: 2

به طور کلی به گمان ادای قسم در فعل شخص بی تاثیر است که اگر با شرافت و درست کار باشند هم در میز ریاست خود چنان خواهند بود و اگر نادرست و خلاف کار باشند نیز قسم تاثیری در بهبود آن نخواهد داشت، با این فرض سوال این است که چرا در آغاز مسئولیّت های سیاسی بر کتابهایی چون تورات و انجیل و قرآن قسم یاد می شود، مگر از بنیان این کتاب ها دروغ باشند و این قسم یاد شدن نه برای مسئولیّت بلکه برای رسمیّت بخشیدن و راست انگاشته شدن آن کتاب ها و مدّعیانشان باشد و اینکه به یاد بیاورند که گویا مالک جامعه هستند و هیچ مسئولیّتی بی اجازه ی ایشان مجاز نیست. ۲۱:۳۲ جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ سپتامبر ۲۲ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

مایلیم با تصمیم گیرندگان ساختار قانونی تمامی کشورهایی که در آنها برای انجام مسئولیّت سیاسی نیاز به قسم یاد کردن است دیدار داشته باشیم. چهارده و چهل و هشت دقیقهٔ یک‌شنبه دوازده دی هزار و چهارصد شمسی.