حضرت دوست

تعداد پاراگرف: 1

هر چه هست نعمت اوست هر چه نیست حکمت اوست، همینمان مانده است در عوض پالایش خویش بیاندازیم گردن این و آن کسی هم دم دست نبود از این خزئبلات یه عدّه به گمان ما منحرف گستاخ قاتل تکرار کنیم که حضرت دوستی سلطان سایه‌هایی ارباب حلقه‌هایی ایزد بی منتهایی خداوندگار هر چه ناتوانی و وحشت و حقارت و بی ارادگی و پوچی و بی مقدارجاتی، سنگ مفت گنجشک هم مفت خرجش یکی وجود بی مقدار و زبان هرز است گویا. ۱۶:۲۸ یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰. جملهٔ نخست از رادیو اف ام ۹۰ تهران به گوش رسید دقایقی پیشتر از کتابت، وحشت افزوده شد. ۱۶:۳۴ همین روز.

, ,