ساختار قضایی، قووه ی قضائییه، دستگاه عدلیه

تعداد پاراگرف: 21تعداد فهرست: 1

مایلم از خانوم شیرین عبادی برای ریاست ساختار قضایی دعوت به عمل آید، به گمان ایشان مخالفتی با پذیرش این موضوع ندارند، ۰۱:۰۰ پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ مارس ۱۴ ۲۰۲۴ در باغستان شهریار.

به نظر انتخاب شخص اوول ساختار قضایی بر اساس وتو از جانب اعضای جامعه دست کم دو مورد را مطرح می دارد، خو گرفتن جامعه به انتخاب در عوض وتوی شخص و احتمال ‌‌‌‌‌‌خطا در انتخابات و دووم به شکلی در عوض تمرکز بر مناسبت و توانایی ها متمرکز شدن بر غصور و نا مناسبت ها. به نظر مناسب است بررسی انتخاب رئیس ساختار قضایی تا همچون انتخاب شخص احتجام(رئیس جمهور) با رای مستقیم انتخابی انجام گیرد. ۱۲:۳۰ پنج شنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ فوریه ۱۶ ۲۰۲۳ در باغستان شهریار.

قبلتر تمایل به اجرای قصاص عین موضوع برای هر شحص قاضی که جراحت(همچون قطع دست) یا اعدامی را بدون طلب قصاص اجرا داشتر(داشته اند) مطرح شده است و مایلیم طرح آن لغو گردد، در خصوص اعدام این موضوع به نظر نا مناسب است اینکه شحصی قاضی بدون اینکه طلب قصاصی از جانب شحص یا دولت رسیده باشد حکم به گرفته شدای(شدن) جان شحص محکوم صادر دارر(دارند)، مایلیم جمع این موضوع مشروط به احتجام گردد، ۰۲:۵۷ یک شنبه ۸ آبان ۱۴۰۱ اکتبر ۳۰ ۲۰۲۲ در باغستان شهریار. “مشروط به احتجام گردد” را به “شامل احتجام گردد” ویراست می داریم و البتته کدام موضوع چنین است که دست کم از این منظر شامل نظر اعضای جامعه نگردد حتتی اگر اشخاصی قرن ها در نا مناسبت آن گویر(گویند) و در زاویه با آن به کردار باشر(باشند)، ۲۱:۲۲.

اگر این گمان ها مناسب باشند به نظر شما ساختار شکایت آنلاین با عنوان https://sana.adliran.ir/ با هدف ثنا گفتن اجباری برای آقای خامنه ای مطرح شده یا یاد آوری جنبه ی ترکی آن که “سَن آ” در منظور “تو الف” بوده یا هر دو مورد، “ساختار قضایی، قوّهٔ قضائیّه” به “ساختار قضایی، قووه ی قضائییه” ویراست شد، ۰۰:۱۳ شنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ سپتامبر ۱۷ ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در خصوص نام ساختار قضایی گمان می‌بریم تلاش به توازن، سعی به تناسب، نظر به تناسب، رو به توازن مواردی مناسب به طرح پیش نویس باشند، باغستان شهریار 05:21 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

  • مسئولان عالی قضایی و روسای کلّ دادگستری مشاری‌ها(استان‌) و همسران ایشان، 05:21 همین حوالی.
  • مرجع اخذ، 05:21 همین حوالی.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص که در ادامه معرّفی می‌گردد اجرا شود، باغستان شهریار 05:22 جمعه 16 اردیبهشت

1401.

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر اجرای دهانۀ مجتمع‌های قضایی بیش از 30 متر و ورودی بدون پلّه همینطور ارتفاع سقف در طراز دست کم دو برابر ارتفاع سقف معمول نظام مهندسی برای خانۀ مسکونی اجرا شود، باغستان شهریار 13:39 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

گمان می‌بریم انتخاب دادستان قاعدۀ(انتظامی) قضات مناسب است در عوض ریاست ساختار قضایی توسّط شورای قضایی که با رای مستقیم وتوی شهروند انتخاب می‌شوند انتخاب شوند، باغستان شهریار 03:34 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.

مایلیم در هر مُلک و منطقه با شرط احتجام(رای اکثریّت) هر شخص مشکل ساز در خصوص برپایی ساختار قضایی بر اساس وتوی شهروند مورد پیگرد(تعقیب) قضایی قرار گیرند دارایی ایشان مسدود و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، باغشتان شهریار 23:17 یکشنبه 4 اردیبهشت 1401.

مایلیم دارایی مشکل سازان در خصوص قصاص قضات دارای ضمّه که بدون طلب قصاص قلم به ایجاد جراحت یا اعدام لغزانده‌اند مسدود گردد، مایلیم جهت قصاص به محکومین یا نزدیکان ایشان در خصوص قضات اطّلاع داده شود و تمایل ایشان سوال شود، در خصوص اطّلاع رسانی پیشتر اشاره شده است. باغستان شهریار، ۰۳:۴۲ پنج‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰.

مایلیم دارایی مشکل سازان در مسیر برپایی ساختار قضائی احتجامی(بر مبنای وتوی شهروند) در سطح کشور بلوکه گردد، باغستان شهریار، ۱۸:۴۸ چهارشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۰.

مایلیم ارتفاع سقف مراکز قضائی حدّاقل به اندازهٔ دو برابر ارتفاع متعارف در ساختمان‌های مسکونی باشد، باغستان شهریار، ۱۹:۱۸ پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰.

در موضوع بومی سازی ساختار قضائی عهده داری تامین هزینه برای تهران تا برپایی ساختار وتو و انتقال پایتخت و احراز تناسب نسبی طراز قضایی موجود با طراز حاضر جهان است. ۰۸:۴۷ پنج‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۰. عدلیه از عنوان نوشته حذف شد، ۰۸:۴۹ همین روز و حوالی.

مایلیم در عوض ارجاع پرونده به تهران قاضی، دادستان، وکیل و کارشناس با کیفیّت مناسب در تهران در صورت نیاز مراکز خارج از تهران اعزام شوند، این گمان در صورتی است که فضای مبدا کیفیّت موردی را در قیاس با تهران که احتمالاً سال‌ها در تمرکز چنین مواردی بوده است نامناسب بیابد که به گمان ما احتمالاً مواردی چنین در نظر آید و یا تهران پیشنهادی را به اقتضای شرایط مطرح دارد که این موضوع نیازمند اطّلاع تهران از وضعیّت است، بدون ارجاع برای این منظور احتمالاً نیاز به حضور دوره‌ای کارشناس خواهد بود در صورت تائید بستر چنین پیشنهادهایی از مرکز مربوطه، هزینهٔ این موضوعات بر عهدهٔ تهران است. باغستان شهریار، ۲۲:۳۸ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم ساختار قضایی فلتا بر خروج نقدینگی ریالی از بازار، رساندن درصد بانکی بانک مرکزی به میزان مقتضی و فرآیندهای تقویّت ارزش واحد پول فلتا نظارت داشته باشد. ۰۰:۱۹ شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر رسیدگی به قضات ضمّه دار اجرا شود، هر آنکه بدون طلب قصاص از عقاید خویش جرحی وارد ساخته و جانی گرفته. ضلع شمالی سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا، خیابان خردمند، ۱۶:۱۹ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

قوّهٔ قضائیّه و عدلیّه به عنوان نوشته افزوده شد. ضلع شمالی سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا، خیابان خردمند، ۱۶:۲۲ سه‌شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در مسیر برپایی ساختار قضایی مطرح در سطح کشور اجرا گردد. ۰۱:۳۹ شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰.

هشت و ده دقیقهٔ جمعه پنج آذر هزار و چهارصد شمسی، قرار شاکلهٔ ساختار قضایی به پیشنهاد تغییر داده شده است.

شانزده و پنجاه و نه دقیقهٔ یکشنبه بیست و سه آبان هزار و چهارصد شمسی، به جز شاکلهٔ اصلی ساختار قضایی باقی مقرّرات تعیین شده را به حالت پیشنهاد تغییر می‌دهیم. ویرگول انتها به نقطه اصلاح شد، ۲۲:۲۲ – ۲۶ دی ۱۴۰۰.

,