موضوعات اخیر

دسته: تجارت منظر

  • آرژانتین

    در میان واحدهای پول مللی که در سراسر جهان هر از گاهی مورد بررسی قرار گرفته به گمان وضعییت افت ارزش پول آرژانتین در دست کم یک سال گذشته بی نظیر است با شیبی نسبتاً یکنواخت، به گمان یکی از وظایف تعریف شده برای احتجام آرژانتین آقای آلبرتو آنگل فرناندز از جانب[…]