آیا با ما نیستید پس دشمن ما هستید

تعداد پاراگرف: 2

“آیا” به ابتدای تیتر نوشته “با ما نیستید پس دشمن ما هستید” افزوده شد، 02:24 یکشنبه 20 شهریور 1401 سپتامبر 11 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

سخن ما این نیست که با ما و هم عقیدهٔ ما باشید بر افکار ما مهر تائید زنید و به دنبال ما راه افتاده تیر و ترقّه در اندازید و فشفشه هوا دارید سخن ما این است که از شراکت با این قوم بپرهیزید. ۱۸:۲۷ چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰. مهر تائید و تیر و ترقّه افزوده شد، “امّا اگر دانسته یا ندانسته نزدیک به هم راستایی” حذف شد، “باشید احتمال دارد انواعی از عقوبت را به جان خریده باشید. گمان می‌بریم به مضمونی شبیه چنین پیشتر در قالب مکتوب نیز اشاره شده است امّا به نظر نه در نوشته‌ای مستقل.” حذف شد، باغستان شهریار، ۰۹:۰۴ چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰.