موضوعات اخیر

دسته: صنعت برق

  • شرح روز

    به گمان دو چهار ستون فکری و اجرایی، دو چهار فرد هستند که هنجار ایشان را در سطوح بالا نامناسب یافته‌ایم، در روزهای اخیر نخست همسر آقایان سلامی، عزیز جعفری، محسن رضائی و اشتری و گروه دوّم همسر آقایان خاتمی، میر حسین موسوی، سر لشگر موسوی و ناطق نوری. باغستان شهریار،[…]

  • برق

    یازده و بیست و دو دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، در خصوص جلوگیری از رفع مشکل برق و مرتفع شدن به گمان ما گستاخی و دراز دستی بی شرفان رذلی چون آقایان خاتمی(رییس جمهور پیشین) و خامنه‌ای چه کارهایی شده است. یازده و سی و چهار دقیقهٔ همین روز،[…]