ایثار

تعداد پاراگرف: 1

شما جیب ما را نزن ایثار پیشکش، پیشتر به مضمونی چنین اشاره شده است که گمان برده‌ایم احتمالاً ممکن است به گمان برسد، همینطور مطرح شده است بحثی در خصوص استفاده از کلماتی چون ایثار در ساختار حکومت که ممکن است حدّاقل دو ماه حقوق برای فرد هزینه در بر داشته باشد، موارد مرتبط به ساختار حکومت در این خصوص به پیشنهاد تغییر داده شده است. دوازده و بیست و نه دقیقهٔ شنبه سیزده آذر هزار و چهارصد شمسی. شنبه از دوازده به سیزده آذر تصحیح گشت، هجده و بیست و نه دقیقۀ یکشنبه چهارده آذر همین ماه.