موضوعات اخیر

دسته: حکومت

 • آقای روح ال له خمینی

  فارغ از افعال و نتایج آقای خمینی به نقل از یکی از سخنرانیهای ایشان که در پاسخ این سوال که کاری از دست ما بر نمی آید شبیه چنین گفته بودند که چرا بر نمی آید، مثلا ما امروز می توانیم جلوی چند کار نامناسب را در افعال خود بگیریم، مثلا دروغ[…]

 • ساختار قضایی، قووه ی قضائییه

  قبلتر تمایل به اجرای قصاص عین موضوع برای هر شحص قاضی که جراحت(همچون قطع دست) یا اعدامی را بدون طلب قصاص اجرا داشتر(داشته اند) مطرح شده است و مایلیم طرح آن لغو گردد، در خصوص اعدام این موضوع به نظر نا مناسب است اینکه شحصی قاضی بدون اینکه طلب قصاصی از جانب[…]

 • مجمع نمایندگان

  به گمان مناسب است نمایندگان اصناف وضعییت مجمع نمایندگان را به تشکیل برسانر(برسانند) و پایگاه های مرتبط به شورای نگهبان، مجلس خبرگان و تشخیص مصلحت نظام زیر ساخت ایشان و مجالس و شوراها گردر(گردند)، به گمان مناسب است در نظر داشتا(داشتن) نمایندگان مدارس و دانشگاه ها، وکلا، ساختار قضایی، بازار، نیروهای مسللح[…]

 • کیفییت طرراحی سایت اینترنتی در نهاد حکومتی

  مایلیم در سایت حکومت و سایت مرتبط به ما در وضعییتی که مشخخصاتی چون نام شحص دریافت می گردد انتخاب پیش وار احترام همچون خانوم یا آقا به ترتیبی مناسب در دسترس باشد، ۲۱:۱۸ دوشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۱ اکتبر ۳ ۲۰۲۲ مسکن آقای والد، باغستان شهریار. تیتر نوشته از “کیفیّت طرّاحی سایت[…]

 • حکومت

  مایلیم سند و تعامل حکومت منتشر گرد وار(گردند) و فضاهای حکومتی یا غیر آن مجههز به ابزار های تصویر و صدا گیری حکومتی معررفی گرد وار و اگر بودوار شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برس وار، 08:11 دوشنبه 11 مهر 1401 اکتبر 3 2022 بلا نسبت طویله،[…]

 • آقای ابراهیم رئیسی

  پیشتر برای دفعه ی دووم مطرح داشتیم که مناسب می پنداریم تا زمان بر طرف سازی شورای نگهبان کرسی شخص احتجام به صورت مشورتی اداره گردد و البتته به گمان خویش در خصوص مناسبت آقای رئیسی برای آن کرسی نیز سخن به میان آوردیم، به گمان مناسب است چنان حالت مشورتی لغو[…]

 • تائید پرداخت حقوق کارکنان حکومت از جانب جامعه

  به گمان مناسب است ساختاری از تائید پرداخت حقوق کارکنان حکومت توسسط جامعه بر قرار شوند که دست کم هر شش ماه نظارت بر پرداخت حقوق داشته باشند و به تائید جامعه برسانند و بدون تائید جامعه پرداخت منتفی و وضعییت مورد بررسی در زمانی مناسب و حدد اکثر یک ماه در[…]

 • سازمان آمار فلتا(ایران)

  مایلیم در هر اشاره به آمار موضوعی به عنوان مثال ما در فلتا(ایران) در بین تولید دارندگان محصولات بر گرفته از دانش اتمی جزو پنج کشور برتر هستیم به ارزش و رتبه ی پاسپورت فلتا(ایران)، رتبه ی اقتصادی، رتبه ی علمی و رتبه ی ارتش فلتا(ایران) یا دست کم سه مورد از[…]

 • تخمین هزینه ی رشد و پرداخت در مقابل سهم ارث

  به نظر در این نوشته اشاره ای به موضوع تخمین هزینه ی رشد نشده است، احتمالا در زمان بلوکه ی محتوای سایت Gardun.ir از جانب آقای خامنه ای در آن مجموعه مانده و ما از سر خشم یا به گمان در جریان بودن همراهان از نو نگارش آن را نداشته ایم، باری[…]

 • مجلس شورا، نهاد قانونگذاری، قوّهٔ مقنّنه، مرکز نظارت

  به گمان آقای اردشیر مطههری نماینده ی سمنان(گرمسار) با جان خویش به بازی می پردازند وقتی از شخصی در سمتی رسمی بدون ذکر نام یاد می آرند، به گمان حفظ حرمت و این قبیل طعمه ای است برای گرفتن جان آقای مطههری از جانب آقای خامنه ای، در حکومت به گمان منافع[…]

 • گردش مالی حکومت

  مایلیم گردش مالی حکومت در همان زمان منتشر گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسد، 21:18 سه شنبه 15 شهریور 1401 سپتامبر 6 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • تعدیل نیروی انسانی، کاهش کارمندان حکومت

  پیشتر در خصوص تعدیل نیرو در بخش های حکومت نسبت هایی مطرح شده که لغو می گردد و مایلیم اگر مناسب است تعدیل نیرو تناسب تعدیل نیرو با احتجام رقم بخورد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 09:45 یکشنبه 13 شهریور 1401 سپتامبر[…]

 • برنامه ی حکومت برای توسعه

  مایل نیستیم برنامه ی توسعه برای حکومت بیش از عمر هر دولت باشد مگر موردی که مناسبت آن در رای مجلس باشد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 21:37 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  مایلیم تجارت انحصاری و مونوپول در حکومت حذف گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فر آیند مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد، 15:32 شنبه 12 شهریور 1401 سپتامبر 3 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار. “هر نوع” از پیش از “تجارت” حذف شد، 15:35. “سطح” پیش[…]

 • آقای سیید محممد خاتمی

  به گمان آقای آذری جهرمی با هر دو دختر آقای خاتمی از مقعد به نزدیکی رسیده هستند، اگر در این موضوع زاویه ای از منظر شخصی به گمان برسد از منظر شخصی شاید این موضوع برای فلتا(ایران) خوراک و آب، حذف ربا، بر قراری کار و تولید و از این دست نگردد[…]

 • نهاد احتجام

  پیشتر احتمالا در سال گذشته مقطعی نظر شخص منظر بر این بوده است که وضعییت احتجام و آن کرسی که آقای رئیسی بر آن تکیه زده اند یا دست کم در ظاهر چنین عنوان می گردد به صورت مشورتی مدیرییت گردد، گمان می بریم شخص آقای رئیسی جهت تکیه بر آن کرسی[…]

 • وزارت ورزش و جوانان

  به گمان مناسب است تفکیک وزارت ورزش و جوانان به دو وزارتخانه ی ورزش و جوانان که به گمان مناسب می آید وزارت جوانان در رابطه ای مناسب با مجمع نمایندگان و وزارت آموزش باشد، 22:36 یکشنبه 30 مرداد 1401 آگوست 21 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

 • دیوان امنییت

  تیتر نوشته از “شورای عالی امنیّت ملّی فلتا” به “دیوان امنییت” ویراست شد، مایلیم نام «شورای عالی امنییت مللی» «دیوان امنییت» نامیده شود و جریان آن در همان زمان منتشر گردد. 22:08 چهارشنبه 26 مرداد 1401 آگوست 17 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  در[…]

 • وزارت بین الملل(خارجه)

  مایلیم نام “وزارت امور خارجه” به “وزارت بین الملل” تغییر یابد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن[…]

 • مالیات بر ارزش افزوده

  مایلیم دو برابر مالیات بر ارزش افزوده ی اخذ شده به ترتیبی مناسب به مبدا بازگردد، اگر بودند شخص مشکل ساز در این فرآیند مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد همینطور اگر بودند شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم در خصوص ایشان[…]

 • شعار مرگ

  مایلیم شعار “مرگ بر” از تجممعات اسلامی، مساجد، مراکز حکومتی و محافل سلسله ی آقای آدم حذف گردد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در این فرآیند تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی[…]

 • وزارت کار

  پیشتر در خصوص اتتصال زیر ساخت وزارت کار به ساختار قضایی و تمایل به مسدود سازی دارایی هر شخص مشکل ساز در این خصوص سخن به میان آمده است، موضوع ایجاد بستری برای اجرای خودکار فرآیندهای قضایی و اجرایی احکام مرتبط به وزارت کار است بدون اینکه شخص رجوع به ساختار دیگری[…]

 • پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت

  پرسیدن گرایش ایدئولوژیک شخص در ساختار حکومت، پیشتر به گمان چنین رسیده است که در فرم مربوط به اداره یا اداراتی دین و مذهب سوال شده است، مایلیم اگر چنین موردی باقی است حذف شود و اگر در مسیر حذف آن شخص مشکل سازی بود تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع[…]

 • ثبت احوال

  در صورتی که برای گرفتن شناسنامه، سِجِل، اوراق هوییت شخص شرط مرتبط به سلسله ی آقای آدم مطرح است همچون لزوم وجود ثبت محضری و عقد خوانده شده و اگر در مسیر حذف شرط مطرح شده شخص مشکل سازی هست مایلیم تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان[…]

 • وزارت امنییت

  پیشتر در خصوص گمان به مناسبت استفاده از نام “اططلاعات” جهت پشتیبانی از اططلاع رسانی به شخص شهروند سخن به میان آمده است، اگر در مسیر تغییر نام «وزارت اططلاعات» که به گمان دست کم در تعریف مشغول کار امنییتی هستند و گمان می بریم مناسب باشد ثمره ی[…]

 • خصوصی سازی در مسکو

  اگر از جانب خانوم ها یا آقایان الیگارش در فارا(روسیه) به گمان مشکل می رسد به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای خاتمی(احتجام پیشین) خانوم ها یا آقایان الیگارش ایجاد شده پیش از آقای پوتین را بر طرف می سازد و تحت مدیرییت امن قرار گرفتن همسر آقای موسوی(نخست وزیر[…]

 • سفارت ایالات متّحدهٔ آمریکا

  سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران ، به گمان تحت مدیرییت امن گرفتن خانوم مریلا زارعی در موضوع برپایی سفارت ایالات متتحده ی آمریکا در تهران موثثر است، ۰۰:۴۰ یکشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۳ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن آقای رضا کیانیان نیز[…]

 • کوید ۱۹، کرونا ویروس

  کوید ۱۹، به گمان تحت مدیرییت امن قرار گرفتن پدر خانوم رامانا سیاحی در موضوع بررسی کوید ۱۹ و خاتمه ی ویروس کرونا موثثر است، ۱۶:۵۶ جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ ۱ جولای ۲۰۲۲ بلا نسبت طویله، گبضه. به گمان از این نوشته بو برده شد، خانوم والده بعد ساعت ۲۱ به منزل[…]

 • اینترپل، پلیس بین الملل

  به گمان آقای احمد ناصر الرئیسی رئیس اینترپل Interpol در ترانزیت مادده ی مخددر شیشه از فلتا(ایران) از طریق تارا(ترکیه) به اروپا نقش دارند، اینترنت اشتراکی گوشی خانوم والده، ۰۸:۱۳ یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

  مایلیم هر شش جزا در خصوص رئیس پلیس[…]

 • آقای اکبر هاشمی رفسنجانی

  به گمان آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در ترور آقای مطههری نقش داشته اند، ۲۲:۲۰ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). منتشر شده از محتوای اپ Keep Notes مرتبط به Google.com در Android توسسط گوشی Nokia 3.2 عدم دسترسی به اینترنت و نقدینگی، دسترسی به اینترنت اشتراکی از گوشی[…]