وزارت گردشگری

تعداد پاراگرف: 2

به گمان با نظر آقای کرباسچی به عنوان ریاست جمهوری و آقای خاتمی به عنوان رهبر همینطور آقای ضرغامی وزیر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی مایلم میراث فرهنگی و سازمان حجّ و زیارت سازمانهایی تحت نظر وزارت گردشگری باشند، ۱۳:۲۸ یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ فوریه ۴ ۲۰۲۴ تبریز.

مایلیم گردشگری وزارتخانه‌ای مستقل باشد، همینطور اجرای هر شش جزای هر فرد ناقض. ۱۰:۴۲ شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.