وزارت گردشگری

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم گردشگری وزارتخانه‌ای مستقل باشد، همینطور اجرای هر شش جزای هر فرد ناقض. ۱۰:۴۲ شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰.