موضوعات اخیر

دسته: ترور

 • آقای محمّد رضا شاه پهلوی

  با گمان به مساعدت حضور ذهن شنیده بودیم در مستندی تلویزیونی که شخصی سو قصد داشته‌اند به جان آقای محمّد رضا شاه پهلوی که ناکام مانده و آن شخص دستگیر شده‌اند و زمانی بعد مورد بخشش آقای شاه قرار گرفته‌اند، به گمان ما نمایش سو قصد طرح خانوم فرح پهلوی بوده است[…]

 • آقای علی اکبر ناطق نوری

  گمان می‌بریم همسر آقای ناطق نوری عزم راسخی دارند گویا به نوعی برخی از موارد را در خصوص دارایی ما در دسترس درآورده‌اند یا به دسترس ایشان رسانیده شده است از قبیل حساب اینستاگرام کاخ نیاوران و افرادی نزدیک به آقای فتّاح و صرّاف حواله، در مجموع چنین گمان برده‌ایم. ۰۲:۵۴ چهارشنبه[…]

 • گروه فرقان

  گروه یا گروهک فرقان

  به نظر گروهک فرغان شاخه‌ای از سپاه بوده است که با نظر آقای خمینی ترورهایی را انجام داده‌اند که پس از اتمام کار با سوزاندن مهره یا مهره‌هایی پروندهٔ آن از جانب آقای خمینی[…]

 • شرح روز

  به گمان دو چهار ستون فکری و اجرایی، دو چهار فرد هستند که هنجار ایشان را در سطوح بالا نامناسب یافته‌ایم، در روزهای اخیر نخست همسر آقایان سلامی، عزیز جعفری، محسن رضائی و اشتری و گروه دوّم همسر آقایان خاتمی، میر حسین موسوی، سر لشگر موسوی و ناطق نوری. باغستان شهریار،[…]

 • حذف افراد در جبههٔ جنگ عراق در فلتا

  به نظر پروژه‌ای از حذف افراد زاویه دار با ولایت فقیه توسّط آقای موسوی در جبه‍هٔ جنگ در دوران جنگ با عراق در فلتا بر قرار بوده‌است، دست کم ما گمان میبریم آقای سیّاحی مرتبط به کارخانجات میهن یکی از شاهدین این بحث در تدارک پشت خطّ مقدّم بوده‌اند، چنین گمان برده‌ایم،[…]