آقای محمّد رضا شاه پهلوی

تعداد پاراگرف: 2

با گمان به مساعدت حضور ذهن شنیده بودیم در مستندی تلویزیونی که شخصی سو قصد داشته‌اند به جان آقای محمّد رضا شاه پهلوی که ناکام مانده و آن شخص دستگیر شده‌اند و زمانی بعد مورد بخشش آقای شاه قرار گرفته‌اند، به گمان ما نمایش سو قصد طرح خانوم فرح پهلوی بوده است و بخشش نیز از پیش در نظر گرفته شده است. باغستان شهریار، شنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۱. “به تبع آن” از پیش از “از پیش در نظر گرفته شده” حذف شد، ۱۹:۰۳ همین حوالی.

شمول دستۀ assault حذف و دستۀ مذکور حذف و شمول دستۀ ترور با اسلاگ assasination افزوده شد. باغستان شهریار، 03:27 پنج‌شنبه 25 فروردین 1401.

بدون توضیحاتassault