موارد در مسیر اجرا به عنوان عقوبت و جزا

تعداد پاراگرف: 5تعداد فهرست: 1

“جلوگیری از دسترسی به ویزیت و محصولات پزشکی و خوراک و نوشیدنی.” به عنوان موردی از موارد جزا افزوده شد، 00:33 پنج شنبه 24 شهریور 1401 سپتامبر 15 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در خصوص هر شخص که شامل جزایی غیر از تمام موارد مطرح در این نوشته بوده است مایلیم مجموع موارد مطرح شامل گردد. 05:14 دوشنبه 17 مرداد 1401 آگوست 9 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

در فهرست “اجرای مجموع جزا” به “موارد مطرح شده به عنوان جزا بر جسم” ویراست شد، عنوان “اجرای مجموع جزا” در تمامی مواردی که عنوان شده است منظور این نوشته و موارد اشاره شده در آن بوده است که شامل موارد وارد آوردن درد بر جسم، مصادره ی دارایی، تعقیب قضایی و دستگیری نیز می شود، مورد “تحت مدیرییت امن گرفتن شخص” به فهرست افزوده شد، در صورتی که بودند شخصی مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور مایلیم هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 21:44 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

مایلیم جز در مسدود سازی دارایی هر شخص دارای بخش یا تمام موارد مطرح شده از ارتباط با دیگر شخص مگر به شرط انتشار و جواز ما(رجوع به شرط احتجام) منع گردد و موارد مطرح شده به عنوان جزا در خصوص هر شخص ناقض اجرا گردد، باغستان شهریار 22:25 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401. منع ارتباط را لغو می داریم، 20:33 یکشنبه 16 مرداد 1401 آگوست 8 2022 بلا نسبت طویله، باغستان شهریار.

  • مسدود سازی دارایی
  • مصادرۀ دارایی به نفع نهاد منظر
  • جلوگیری از دسترسی به ویزیت و محصولات پزشکی و خوراک و نوشیدنی.
  • پیگرد(تعقیب) قضایی
  • موارد مطرح شده به عنوان جزا بر جسم
  • دستگیری
  • تحت مدیرییت امن گرفتن شخص

مضمون فهرست جزا پیشتر بدون ایجاد این نوشته در تعداد به گمان زیادی از نوشته‌های سایت Gardun.ir غالبا در مصادره و تعقیب به تکرار به کار رفته است، باغستان شهریار 19:23 شنبه 10 اردیبهشت 1401. “پیشتر بدون ایجاد این نوشته در تعداد به گمان زیاد این محتوا در بخش‌های از نوشته‌ها غالبا” به “مضمون فهرست جزا پیشتر بدون ایجاد این نوشته در تعداد به گمان زیادی از نوشته‌های سایت Gardun.ir غالبا” ویراست شد، باغستان شهریار 22:28 سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401.