تجهیزلات مخابراتی و ماهواره‌ای

تعداد پاراگرف: 1

مایلیم موضوعات جزا برای اجرا در خصوص هر شخص مشکل ساز در مسیر داد و ستد وسایل ارتباط جمعی، ابزار ارسال و دریافت اطّلاعات، آنتن‌ها و جهاز قمر مصنوعی و موضوعات از این دست اجرا گردد، باغستان شهریار 14:04 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401.