ساختمان، بنا، ابنیه

تعداد پاراگرف: 2

چهارده و هشت دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به برج شهرها، طرّاحی و امکانات ابنیه، تولید شیشه‌های مقاوم برای زیر دریا و خلا، تولید خاک فیبری سبک جهت کشت گیاه و درخت در طبقات به پیشنهاد تغییر داده شده است.

ده و پنج دقیقهٔ پنج شنبه شش آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به مقاومت ابنیه به پیشنهاد تغییر داده شده است، ما در این خصوص با حفظ سهولت تخریب پیش بینی مقاومت برای نه ریشتر را مقرّر داشته بودیم.