موضوعات اخیر

دسته: ساختمان

 • بررسی ابنیه، آزمون ساختمان‌ و بنای دولتی و شخصی

  در خصوص املاک خصوصی این موضوع نیازمند کسب اجازه از شخص مالک ملک است، مایلیم تمامی ابنیه از زوایای مختلف امنیّتی به رایگان مورد بررسی قرار گیرند. باغستان شهریار 03:08 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401. گمان می‌بریم پیشتر دست کم به بخشی از این موضوع همچون بررسی فونداسیون و اسکلت بنا از طریق[…]

 • برق ساختمان

  مایلیم ساختمان‌ها به وضعیّت نوسان گیر مجهّز و پریزهای برق دارای کلید قطع و وصل باشند. هفده و سی و شش دقیقهٔ یک‌شنبه بیست و شش دی هزار و چهارصد شمسی.

 • ساختمان، بنا، ابنیه

  چهارده و هشت دقیقهٔ یکشنبه سی آبان هزار و چهارصد شمسی، قرارهای مرتبط به برج شهرها، طرّاحی و امکانات ابنیه، تولید شیشه‌های مقاوم برای زیر دریا و خلا، تولید خاک فیبری سبک جهت کشت گیاه و درخت در طبقات به پیشنهاد تغییر داده شده است.

  ده[…]