بررسی ابنیه، آزمون ساختمان‌ و بنای دولتی و شخصی

تعداد پاراگرف: 1

در خصوص املاک خصوصی این موضوع نیازمند کسب اجازه از شخص مالک ملک است، مایلیم تمامی ابنیه از زوایای مختلف امنیّتی به رایگان مورد بررسی قرار گیرند. باغستان شهریار 03:08 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401. گمان می‌بریم پیشتر دست کم به بخشی از این موضوع همچون بررسی فونداسیون و اسکلت بنا از طریق دستگاه‌هایی که از طریق امواج چنین آزمونی را ممکن می‌سازند اشاره شده است، 03:15 همین حوالی.