موضوعات اخیر

بررسی ابنیه، آزمون ساختمان‌ و بنای دولتی و شخصی


در خصوص املاک خصوصی این موضوع نیازمند کسب اجازه از شخص مالک ملک است، مایلیم تمامی ابنیه از زوایای مختلف امنیّتی به رایگان مورد بررسی قرار گیرند. باغستان شهریار 03:08 چهارشنبه 7 اردیبهشت 1401. گمان می‌بریم پیشتر دست کم به بخشی از این موضوع همچون بررسی فونداسیون و اسکلت بنا از طریق دستگاه‌هایی که از طریق امواج چنین آزمونی را ممکن می‌سازند اشاره شده است، 03:15 همین حوالی.


دیدگاهتان را بنویسید