تقویم

تعداد پاراگرف: 2

مایلیم تعطیلات رسمی روزهای مرتبط به سلسله ی آقای آدم از تقویم کشور حذف گردد و در صورتی که بودند شحصی مشکل ساز مجموع !-واکنش‌مناسب در خصوص ایشان به اجرا برسار(برسند، برس وار)، 14:18 چهارشنبه 13 مهر 1401 اکتبر 5 2022 خانه ی آقای والد، باغستان شهریار.

یک و سی دقیقهٔ بامداد پنجشنبه بیست و هفت آبان هزار و چهارصد شمسی، قرار معادل سازی و یافتن تاریخ شمسی تمامی وقایع حائز اهمّیّت از قمری و ثبت در تاریخ شمسی به پیشنهاد تغییر داده شده است، البتّه در این قرار نظر ما در خصوص گردش ماه رمضان به همان ترتیب سابق و ماه قمری بوده است.