موضوعات اخیر

دسته: تقویم

  • تقویم

    مایلیم تعطیلات رسمی روزهای مرتبط به سلسله ی آقای آدم از تقویم کشور حذف گردد و در صورتی که بودند شحصی مشکل ساز مجموع جزا در خصوص ایشان به اجرا برسار(برسند، برس وار)، 14:18 چهارشنبه 13 مهر 1401 اکتبر 5 2022 خانه ی آقای والد، باغستان شهریار.

    از این تغییرات منصرف شدیم. ۱۶:۱۸ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

    مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در برقراری تعطیل هفته در روز سه‌شنبه اجرا شود. ۱۶:۱۶ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

    مایلیم روز تعطیل در هفته تغییر[…]