روز تعطیل هفته

تعداد پاراگرف: 3

از این تغییرات منصرف شدیم. ۱۶:۱۸ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم هر شش جزا در خصوص هر فرد مشکل ساز در برقراری تعطیل هفته در روز سه‌شنبه اجرا شود. ۱۶:۱۶ دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۴۰۰.

مایلیم روز تعطیل در هفته تغییر پیدا کند در تمامی کشورهایی که جمعه و شنبه را تعطیل می‌دانند. ۰۰:۲۱ دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰.

,