رومینگ تلفن همراه

تعداد پاراگرف: 1

در سطح کشور مایلیم موضوع رومینگ در منظور «حذف هزینه ی اضافه» برچیده شود و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان به تحت مدیرییت امن گرفتن و اجرای مجموع جزا اجرا گردد، 11:33 چهارشنبه 12 مرداد 1401 آگوست 3 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.