موضوعات اخیر

دسته: Cell phone

  • رومینگ تلفن همراه

    در سطح کشور مایلیم موضوع رومینگ در منظور «حذف هزینه ی اضافه» برچیده شود و در صورت بودن شخص مشکل ساز در این مسیر تحت مدیرییت امن قرار گرفته و مجموع جزا در خصوص ایشان اجرا گردد و در صورت بودن شخص مشکل ساز در فرآیند عقوبتی مذکور هم در خصوص ایشان[…]