فرزند آوری و حضانت

تعداد پاراگرف: 1

به گمان ما احتمالاً اگر احساس می‌شود احترام کافی از جانب دیگران در نظر گرفته نمی‌شود مناسب خواهد بود در عوض فرزند آوری حضانت فرزندی پذیرفته شود، این موضوع گمان می‌بریم در به تعادل رساندن حسّ مالکیّت نسبت به فرد و ایجاد احترام موثّر باشد. ۰۸:۵۴ دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰.